Gəmi təmiri

Gəmilərin, üzən platformaların və konstruksiyaların təmiri və onlara texniki xidmət üzrə xidmətlərin göstərilməsi, onların yenidən düzəldilməsi və metal qırıntıları üçün kəsilməsi.

Şirkətin fəaliyyətinin əsasını peşəkarlıq, məsuliyyət və operativlik təşkil edir.

Daha ətraflı:
• Qeyri-standart metal konstruksiyaların hazırlanması imkanı ilə gəminin korpusunun və ayrı-ayrı metal konstruksiyalarının təmiri. Tələbata uyğun olaraq, layihə sənədlərini hazırlaya və təsnifat cəmiyyəti ilə razılaşdıra bilərik;
• Blokun, karterin və dirsəkli valın təmir edilməsi imkanı ilə əsas və yardımçı mühərriklərin kompleks mototəmizlənməsi;
• Göyərtə mexanizmlərinin təmiri (yanalma və lövbər bucurqadları, göyərtə kranları, su və yağ nasosları...);
• Yük kranlarının diaqnostikası və təmiri;
• Məhdudiyyət olmadan, boru kəmərinin, armaturun təmiri və istehsalı;
• Buxar qazanlarının diaqnostikası və təmiri;
• Məhdudiyyət olmadan, hidravlik gəmi sistemlərinin diaqnostikası və təmiri;
• Məhdudiyyət olmadan, soyuducu avadanlığın diaqnostikası və təmiri;
• Avtomatikanın, elektrik və radio avadanlığın təmiri.