Dəniz sallarına texniki xidmət, onların sertifikatlaşdırılması və reyestri

Biz üfürmə xilasetmə sallarının konteynerlərinin əsaslı təmirini və bərpasını aşağıdakı qaydada yerinə yetiririk:
• Konteynerin təmizlənməsi, rənglənməsi;
• SOLAS konvensiyasına uyğun olaraq trafaretlərin və təlimatların vurulması;
• Konteynerin kipləşdirici araqatlarının dəyişdirilməsi.