İstənilən gücdə olan asma mühərriklərə texniki xidmət və onların sazlanması

Bizim üstünlüklərimiz
• savadlı və texniki cəhətdən hazırlıqlı işçilərimiz istənilən texnikanın təmiri barədə biliklərə malikdirlər, bizim üçün "bilmirəm" və "bacarmıram" anlayışları yoxdur;
• işlərin ən qısa müddətdə yerinə yetirilməsi;
• müştəriyə qarşı səmimi münasibət;
• adekvat, şişirdilməmiş qiymətlər;
• texniki xidmət və servis otaqlarının bütün zəruri, müasir alət və avadanlıqla mükəmməl şəkildə təchiz edilməsi;
• istənilən asma mühərriklər üçün ehtiyat hissələrinin satışı üzrə şirkətin öz şöbəsinin olması təmir işlərinin uzun sürməsini və ehtiyat hissələrinin qiymətinin yüksək olmasını istisna edir;
• detalların əsaslı təmiri, diaqnostikası, sökülüb çıxarılması, yığılması və quraşdırılması, tam sökülməsi, qüsurlarının aşkara çıxarılması, zədələnmiş detalların müəyyən edilməsi, təmiri və yaxud dəyişdirilməsi, klapanların kipləşdirilməsi və karbüratorun təmizlənməsi;
• elektrik avadanlığının istənilən təmiri və bərpası;
• arqon qaynağı;
• reduktorun diaqnostikası və əsaslı təmiri;
• kipgəclərin və bərkidici halqaların dəyişdirilməsi;
• yanacaq və soyutma sistemlərinin tam təmizlənməsi və yuyulması;
• istənilən mühərrikə ümumi və səciyyəvi texniki xidmət;
• istənilən istehsalçının yeni mühərrikinin savadlı şəkildə "istismar sınağı" + onlara sıfırdan texniki xidmət;
• yağın dəyişdirilməsi;
• və bir çox digər işlər...

İşlərin siyahısı
• İşə salınmış vəziyyətdə diaqnostika (kompressiyanın, elektrik avadanlığının, reduktorun yoxlanması);
• Texniki xidmət (işə salınmış vəziyyətdə mühərrikin bütün sistemlərinə texniki baxış və onların yoxlanması. Reduktorda yağın dəyişdirilməsi, karterdə yağın dəyişdirilməsi, yağ süzgəcinin dəyişdirilməsi, alışdırma şamlarının dəyişdirilməsi, metalların təzyiq altında uzununa emalı, nöqtələrin şprislənməsi, vintin açılması və reduktor valının yoxlanması);
• Soyutma pompasının qanadının dəyişdirilməsi;
• Yuvarlatma (xüsusi yuvarlatma sikli üzrə 10 saat ərzində yerinə yetirilir);
• Konservasiya (Mühərrikin işə salınması və bütün sistemlərin yoxlanması , nöqtələrin şprislənməsi, uzununa emal, bütün mütəhərrik mexanizmlərin yağlanması, silindrlərə konservasiya mayesinin tökülməsi);
• Soyutma sisteminin yuyulması (deydvudun çıxarılması ilə);
• Karbüratorun təmizlənməsi və ona texniki xidmət (bir karbürator üçün);
• Yanacaq nasosuna texniki xidmət;
• Daxili yanacaq çəninin təmizlənməsi;
• Karbüratorların sinxronlaşdırılması;
• DYM-nin tam sökülməsi və yığılması;
• Klapanların tənzimlənməsi;
• Nazim çarxın şpon çivinin dəyişdirilməsi;
• Mühərrikin aşağı araqatının dəyişdirilməsi;
• Klapan qapağının araqatının dəyişdirilməsi (SBB);
• Əl starterinin təmiri;
• İşəsalma havası kompressoru dəstəyinin dəyişdirilməsini;
• Reduktorun tam sökülməsi və yığılması;
• Avar vinti kipgəcinin dəyişdirilməsi.